Algemene voorwaarden


1. Identificatie van de verkoper en verkoper

1.1 De verkoper

Airvent BV

Schaapstraat 106

8370 BLANKENBERGE

BTW BE 0475.584.763

RPR Brugge

Tel. :050/42.69.62

Fax : 050/42.35.27

E-mail : info@airvent.be

Website : www.airvent.be

Hierna 'verkoper' genoemd.1.2 De koper

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf dat met Airvent in een contractuele relatie van welke aard dan

ook staat of komt te staan.

Hierna 'koper' genoemd.2 Algemeenheden

De informatie en prijzen vermeldt in onze flyers, catalogus, website, e-shop of ander media alsook telefonische inlichtingen zijn louter informatief, niet bindend en

kunnen zonder meer gewijzigd worden.

Wanneer men goederen bestelt bij verkoper houdt dit in dat koper deze verkoopsvoorwaarden kent en ze in de volle zin volledig aanvaardt.

Het aanvaarden van een bestelling door verkoper staat niet gelijk aan de aanvaarding van de aankoopvoorwaarden van de koper, tenzij schriftelijk

overeengekomen.

Bestellingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Orders via de e-shop zullen steeds bevestigd worden door de verkoper. De voorraden en prijzen zijn louter ter

informatie en zijn niet bindend.

Ontvangst van de goederen

De goederen dienen door de koper gecontroleerd te worden bij ontvangst. Opmerkingen, schade of gebreken dienen binnen schriftelijk en met een bijgevoegde

foto binnen de 24u gemeld te worden. Nadien wordt de levering geacht te zijn aanvaard.Retour

Retourgoederen worden enkel aanvaard mits een schriftelijk akkoord van de verkoper.

Goederen worden enkel aanvaard indien deze bij Airvent zijn aangekocht met originele pakbon en/of factuur als bewijs. 

Na 30 dagen vervalt ieder recht op retour.

De goederen dienen in onberispelijke staat, en voor zover van toepassing in de originele verpakking, te zijn. Alle goederen zullen steeds onderworpen worden aan een kwaliteitscontrole. Indien er goederen zijn die niet weerhouden worden heeft de Koper 14 dagen tijd om deze op te halen. Nadien worden ze onherroepelijk vernietigd.

De materialen dienen door de koper, FRANCO, aangeleverd te worden.

Er zal steeds een retourkost zijn van 20% van de aankoopwaarde met een minimum van €60.Aanvaarding

De aanvaarding van de goederen door de klant geschiedt, of wordt van rechtswege geacht geschied te zijn, in ons magazijn.

Het afhalen van de goederen door de koper houdt van rechtswege de aanvaarding in.

Indien de goederen bij de koper geleverd worden, wordt de levering geacht aanvaard te zijn als er binnen de 24u geen schriftelijk protest gemaakt wordt.Waarborgen

In geval van aansprakelijkheid van verkoper, zal de enige verplichting van verkoper erin bestaan om, naar keuze, ofwel de niet-conforme producten terug te nemen

en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme producten (maar niet van de gehele bestelling) aan de koper te vergoeden. Koper kan onder

geen beding de teruggave van de voorschotten, een schadevergoeding, annulatie van het order, om welke reden dan ook eisen.

Onze waarborgen behelzen enkel de levering van de stukken ter vervanging waarvan een constructiefout erkend wordt. Andere kosten zoals demontage,

hermontage, vervoer, ... blijven ten laste van de koper.

De waarborg is beperkt tot 12 maanden na leveringsdatum.

In geval van storingen - al dan niet onder garantie - dient de koper, op zijn kosten, de goederen naar de verkoper op te sturen. Indien de garantieclaim aanvaard

wordt, worden de goederen kosteloos naar de koper teruggestuurd, binnen het grondgebied van België.

Verkoper heeft het recht om de installatie te controleren op correct gebruik, onderhoud en installatievoorschriften. Indien hierbij een gebrek wordt vastgesteld, kan

de verkoper de garantie weigeren.Werkingsuren en verplaatsingskosten

Alle herstellingen op locatie en buiten garantie gebeuren aan een uurtarief van € 85 te rekenen vanaf vertrek atelier verkoper tot retour. Hierbij wordt een

verplaatsingskost van € 0,60/km aangerekend.

Verkoper voorziet hulp bij opstart van installatie, de voorwaarden hiervan zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. Tenzij anders, schriftelijk, overeengekomen, wordt

voor elke interventie € 300 aangerekend voor het eerste toestel en € 150 voor elk bijkomend toestel op dezelfde plaats. Verkoper kan onder geen beding

aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van een verkeerde installatie.

Alle hierboven vermelde prijzen en voorwaarden zijn enkel geldig binnen het grondgebied België.Leveringstermijnen, wijzigingen en annulatie van bestellingen

Leveringstermijnen en -tijden worden louter informatief gegeven en een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot een annulatie van de bestelling noch tot

het betalen van een schadevergoeding.

Verkoper behoudt zich het recht om de uitvoering van orders op te schorten, geheel of gedeeltelijk te annuleren, dit in geval van overmacht of eender welk voorval

dat de normale uitvoering van het order hindert, dit zonder dat die opschorting of annulatie aanleiding kan geven tot het betalen van een schadevergoeding.

Wijzigingen of annulaties van orders dienen schriftelijk te gebeuren en zijn slechts aanvaard na schriftelijk akkoord van verkoper. Indien de koper het order wijzigt of

annuleert vóór de productiestart worden er geen administratiekosten aangerekend. Indien de productie reeds gestart is, zullen de reeds gemaakte productiekosten

en grondstofkosten aangerekend worden.

Verkoopprijzen werden bepaald op basis van de markt en de grondstofprijzen op het moment van uitgave van de prijslijst. Offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij

anders vermeld op de offerte. Derhalve dienen alle afspraken na het verlopen van de geldigheid opnieuw besproken te worden.Transport

Franco levering in België voor alle zendingen met een minimum nettowaarde van minstens van € 450 excl. BTW. Indien transporteur het order niet kan afleveren

wegens afwezigheid van de koper, zal elke nieuwe aanbieding gefactureerd worden aan de effectieve transportkost. Verkoper verzoekt koper vriendelijk om

openingsuren schriftelijk door te geven zodat extra kosten vermeden kunnen worden.

Koper dient rekening te houden met een transportkost van € 37,5 voor alle orders en deelleveringen lager dan bovenstaand drempelbedrag.

Transport geschiedt steeds op verantwoordelijkheid van de koper. De transporteur zal de goederen lossen en afzetten aan de voordeur. Extra verplaatsing, in

samenspraak met transporteur, zal steeds geschieden met hulp en voor risico van de koper.

Leveringen buiten België zijn ten laste van de koper.Betaalvoorwaarden

Facturen worden enkel digitaal aangeleverd. De facturen zijn contant betaalbaar bij verkoper. Bij positief advies van de kredietverzekering wordt een betalingstermijn aanvaard van 30 dagen.

Indien het bedrag van de factuur niet betaald is binnen de 30 dagen (tenzij een ander betalingstermijn vermeld is) volgend op de factuurdatum, zal hier van

rechtswege en zonder enige verwittiging of ingebrekestelling, een verwijlintrest worden aangerekend tegen 1,5% per maand. Daarenboven zal het verschuldigd

bedrag verhoogd worden met 12% als forfaitaire schadeloosstelling met een minimum van € 75.

De niet-betaling op de vervaldag van een factuur, maakt het openstaande saldo van al de andere, met inbegrip van de niet-vervallen facturen, van rechtswege

onmiddellijk inbaar.


Zolang de factuur niet volledig voldaan is, behoudt verkoper het eigendomsrecht. De goederen blijven dus roerend van karakter ook al werden ze onroerend

gemaakt. Het is koper dan ook verboden deze goederen, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming, te vervreemden, te verhuren, te verplaatsen of gelijk

welke verandering of wijziging toe te brengen.

Wanneer de koper nalaat om zijn verbintenissen na te leven, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de

rechten van verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. Een aangetekend schrijven door verkoper zal hiervoor volstaan.

Onze verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en bij geschillen zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Brugge bevoegd.